ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

คีรี (๒๕๔๗) แบ่งเครื่องมือประมงในแม่น้ำสงครามออกเป็น ๑๖ ประเภท แต่หากจะพิจารณาเฉพาะเป็นเครื่องมือทำการประมงจริงๆ น่าจะแบ่งออกเป็น ๑๒ ประเภท เพราะการจับด้วยมือ สารเคมี การวิดนํ้า และการทำให้ปลาตกใจเป็นวิธีการมากกว่าเป็นเครื่องมือประมง ดังนั้นประเภทของเครื่องมือดังกล่าวจึงจำแนกได้เป็น

๑. ประเภทใช้ตัก ช้อน เช่น สวิง ตะแกรง (เขิง) แซะ ทั้งประเภทมีด้ามและไม่มีด้าม ทำจากไม้ไผ่และ จากด้ายไนล่อน

๒. ประเภททำให้บาดเจ็บ เช่น ฉมวก (ส้อม) มีทั้งแฉกเดี่ยวและหลายแฉก ใช้แทงปลาขนาดใหญ่ เช่น ปลาช่อน ชะโด ปลาไหล กบ นอกจากนี้ยังมีพวก สนัง ตะขอ ผา คราดเหล็ก ขอปลาหลด

๓.  ประเภทเป็ด ได้แก่ เป็ดคันซอหรือเป็ดธง เป็ดราวหรือเป็ดเผียก เป็ดล่อ เป็ดฝรั่ง (เป็ดเหลื่อม) เบ็ดทุ่นและเบ็ดใหญ่

๔. ประเภทกับดัก หลุมล่อปลา ลอบชนิดต่างๆ ทั้งลอบยืนและลอบนอน ไซ โทง ด้ม แงบ กะไล จั่น (ทำจากไม้ไม้ไผ่ อวนไนล่อน) ในการจับอาจจะใช้ประกอบกับเฝือกไม้ไผ่หรืออวนกั้นเพื่อนำทางปลาให้เช้าไปในกับดักหรืออาจใช้เหยื่อล่อ

๕. ประเภทข่าย ข่ายหรือมองพร้อมทุ่นลอยทำจากด้ายไนล่อนขนาดตาต่างๆ กัน และอาจมีหลายชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อาจจะใช้ประจำที่หรือเคลื่อนที่ เช่น มองไหล ข่ายล้อม มองไล่ (มีการทำให้ปลาตกใจวิ่งชนข่าย) นาม มองปก เป็นด้น

๖. ประเภทอวน ใช้ลากหรือด้อมจับ เช่น อวนลากทับตลิ่ง อวนด้อม อาจจะด้อมพื้นที่ที่ล่อให้ปลา เข้ามาอยู่อาศัย เช่น กรร เยาะ หรือซั้ง

๗. ประเภทลาก เช่น อวนลากชนิดต่างๆ

๘. ประเภทอวนรุน เช่น ง่าง ช้อนสนั่น อวนรุน ประกอบด้วยคานไม้สองด้านลักษณะเป็นคานถ่าง ตรงกลางเป็นอวนใช้ติดหัวเรือในการรุนเพื่อจับปลาหรืออาจมีขนาดเล็กเพื่อให้คนคนเดียวรุน จับปลาได้ตามชายฝั่ง

๙.  ประเภทยอยก ยอขันช่อ สดุง สด้งใหญ่ถ้ามีขนาดเล็กจะใช้ยกจับสัตวนํ้าตามชายฝั่งโดยคนคนเดียว หากมีขนาดใหญ่จะมีเครื่องทุ่นแรงประกอบการยก

๑๐. ประเภทใช้ครอบ เช่น แหขนาดต่างๆ และสุ่มชนิดต่างๆ เป็นเครื่องมือเคลื่อนที่ มีลักษณะการใช้ครอบจับสัตวน้ำ

๑๑. ประเภทอวนเป็นถุง อวนทำจากด้ายไนล่อนเย็บเป็นถุง ใช้กางกั้นลำน้ำจับปลา อาจจะมีเฝือก ไม้ไผ่ประกอบจับปลาทุกชนิด ทุกขนาด เช่น ลี่ กัด ด้อน โพงพาง โต่ง

๑๒. ประเภทล่อปลาให้เข้ามาอาศัย เช่น กรร เยาะ โค่น ซั้ง เป็นการนำวัสดุ เช่น กึ่งไม้กอไม้มาสุ่มไว้บนตะแกรงบริเวณท้องนํ้าชั่วระยะเวลาหนึ่ง แด้วจึงยกขึ้นเพื่อจับปลา หรืออาจจะล้อมกร่ำด้วยอวนเพื่อจับปลาก็ได้

อวนทับตลิ่งและโต่งที่กั้นลำนํ้าและจับปลาด้วยอวนตาถี่เป็นการจับปลาในลักษณะทำลายและผิดกฎหมาย

 

Additional information