ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ปลาทองเป็นปลาที่มีลักษณะแปลก สีสันสดใสสวยงามและมีหลากหลายสายพันธุ์ นิยมเลี้ยงกันอย่างกว้างขวางทั่วทุกภาคของประเทศไทย เป็นปลาสวยงามที่มีมูลค่าการส่งออกสูง ในการจัดประกวดแข่งขันปลาทองแต่ละครั้งมักจะมีปัญหาในการตัดสินของคณะกรรมการเสมอ เนื่องจากเกณฑ์การพิจารณาลักษณะปลาและเกณฑ์การตัดสินยังไม่เด่นชัด กรมประมงจึงหาทางแก้ไขในเรื่องนี้ได้ให้สถาบันพัฒนาปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ เชิญผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์เรื่องปลาทองจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมประชุม เพื่อยกร่างเกณฑ์การตัดสินการประกวดปลาทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน หลังจากได้ร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสร็จ และได้ใช้ในการตัดสินการประกวดปลาทองเรื่อยมา จนกระทั่งในปี ๒๕๔๘ สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำได้จัดสัมมนาเชิญคณะกรรมการตัดสินปลาทองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องปลาทองเข้าร่วมพิจารณา แก้ไข และปรับปรุงเกณฑ์การตัดสินปลาทอง เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของสายพันธุ์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารปรีดากรรณสูต กรมประมง เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ และได้ใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการตัดสินการประกวดปลาทอง ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากปลาทองบางสายพันธุ์มีการพัฒนาในการเพาะเลี้ยงและความนิยมของตลาดเปลี่ยนไป จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขและปรับปรุงเกณฑ์การตัดสินปลาทองอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาสายพันธุ์ สำหรับเกณฑ์การตัดสินการประกวดปลาทองที่ได้รับการยอมรับจากมติที่ประชุม มีดังต่อไปนี้ 

การพิจารณารับปลาทองเข้าประกวด มีเกณฑ์พิจารณาดัง นี้ 

๑. ลักษณะตรงตามสายพันธุ์ที่กำหนด 

๒. ขนาดถูกต้องตามที่กำหนดโดยวัดจาก ปลายปากถึงโคนหาง 

๓. ลักษณะสมบูรณ์ สัดส่วนดี ไม่พิการ 

๔. ไม่เป็นโรค 

ลักษณะปลาไม่สมบูรณ์ มีดังนี้ 

๑. หลังไม่สวย ลำตัวโค้งเป็นคลื่น 

๒. ครีบพับ 

๓. ก้านครีบไม่สมบูรณ์ 

๔. ไม่สามารถทรงตัวได้ตามปกติ 

๕. ความไม่สมส่วนต่างๆ 

ลักษณะปลาพิการ มีดังนี้ 

๑. หลังคด 

๒. ครีบคด 

๓. ตัดแต่งครีบหรือวุ้น 

๔. วุ้นแตก 

สายพันธุ์ของปลาทองที่นิยมเลี้ยงเพื่อประกวด แบ่งออกเป็น ๘ ประเภท ดังนี้ 

๑. สิงห์ญี่ปุ่น ขนาด ๓ นิ้วขึ้นไป 

๒. สิงห์ดำตามิด ขนาด ๓ นิ้วขึ้นไป 

๓. สิงห์ลูกผสม รวมทุกประเภทสี ขนาด ๓ นิ้วขึ้นไป 

๔. ริวกิ้น รวมทุกประเภทสี ขนาด ๓ นิ้วขึ้นไป 

๕. ออรันดาหัววุ้น รวมทุกประเภทสี ขนาด ๓ นิ้วขึ้นไป 

๖. ปลาทองไซด์วิว รวมทุกประเภทสี ขนาด ๓ นิ้วขึ้นไป 

๗. ปลาทองท๊อปวิว รวมทุกประเภทสี ขนาด ๓ นิ้วขึ้นไป 

๘. ปลาทองจัมโบ้ รวมทุกประเภทสี ขนาด ๓ นิ้วขึ้นไป 

คะแนนสำหรับปลาทองพันธุ์หัวสิงห์ 

ลักษณะ

สิงห์ญี่ปุ่น สิงห์ลูกผสม สิงห์สยาม

สิงห์จีน สิงห์ตากลับ สิงห์ตาลูกโป่ง

๑. หัวและนัยน์ตา

๒๒ คะแนน

๓๒ คะแนน

๒. ลำตัว รูปทรงและเกล็ด

๑๘ คะแนน

๑๘ คะแนน

๓. เส้นหลัง

๑๘ คะแนน

-

๔. ครีบหาง

๑๒ คะแนน

๑๘ คะแนน

๕. สี

๑๒ คะแนน

๑๘ คะแนน

๖. การทรงตัวและการว่ายน้ำ

๑๐ คะแนน

๕ คะแนน

๗. ครีบทวาร

๔ คะแนน

๕ คะแนน

๘. ครีบอื่นๆ

๔ คะแนน

๔ คะแนน

คะแนนรวม

๑๐๐ คะแนน

๑๐๐ คะแนน

 

คะแนนสำหรับปลาทองพันธุ์ออรันดา 

ลักษณะ

หัววุ้น หัวแดง

ห้าสี

หางพวง(ธรรมดา)

หัว

๒๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

๕ คะแนน

ลำตัว  รูปทรง และเกล็ด

๑๘ คะแนน

๑๘ คะแนน

๒๓ คะแนน

ครีบหลัง

๑๒ คะแนน

๑๒ คะแนน

๑๒ คะแนน

ครีบหาง

๑๖ คะแนน

๑๖ คะแนน

๒๖ คะแนน

สี

๑๕ คะแนน

๒๕ คะแนน

๑๕ คะแนน

การทรงตัวและการว่ายน้ำ

๑๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

ครีบทวาร

๕ คะแนน

๕ คะแนน

๕ คะแนน

ครีบอื่นๆ

๔ คะแนน

๔ คะแนน

๔ คะแนน

คะแนนรวม

๑๐๐ คะแนน

๑๐๐ คะแนน

๑๐๐ คะแนน

 

ลักษณะเด่นของปลาทองพันธุ์ริวกิ้น (Ryukin) สีส้ม และขาว-แดง 

ลักษณะ

ริวกิ้นสีส้มและ ขาว-แดง

หัวและตา

หัวสั้น ปากแหลม ไม่มีวุ้น

หมายเหตุ ปลาริวกิ้นส่วนหัวอาจจะมีส่วนที่หนาขึ้นตามอายุไม่ถือว่าเป็นวุ้น ตาจะต้องไม่ใหญ่กว่าปกติ และไม่ปูดโปน

ลำตัว รูปทรง และเกล็ด

มองด้านข้างลำตัวค่อนข้างกว้าง ส่วนท้องอ้วนกลมมองจาก ด้านหน้าเกล็ดเรียงเป็นระเบียบ เป็นเงาสดใส ยก เว้นปลาที่มีเกล็ดขนาดใหญ่/ปลาหนังเกล็ดไม่จำเป็นต้องเรียงเป็นระเบียบ

โหนกหลัง

โหนกหลังสูงเท่ากับส่วนโค้งของหลังและท้อง

ครีบหลัง

ครีบหลังสูง ตั้งตรง อาจเอียงหรืองอเล็กน้อย ในขณะว่ายน้ำและหยุดนิ่ง

ครีบหาง

ครีบหาง ๓ แฉก หรือ ๔ แฉก ก้านครีบหางไม่พับ ไม่บิดงอ อาจ ม้วนเล็กน้อย ความยาวของหางไม่ต่ำกว่า  ของความยาวลำตัว และครีบหางต้องทำมุมไม่มากกว่า ๙๐ องศา กับแนวสันหลัง ซ้าย - ขวาต้องสมดุลกัน 

สี

สี ขาว-แดง และสีซากุระ สีควรสมดุลทั้งสองข้าง

หมายเหตุ สำหรับปลาที่มีเกล็ดใหญ่/ ปลาหนังสีขาว-แดงเป็นแต้มต้องสมดุลดูสวยงาม/ การลอกสีของปลาใช้วิธีการตัดคะแนนแต่ไม่คัดปลาออก 

ครีบทวาร

ครีบคู่ หรือ ครีบเดี่ยวที่เกิดโดยธรรมชาติ ครีบคู่อาจม้วนได้เล็กน้อย (ครีบคู่ที่กางไม่เท่ากันใช้วิธีตัดคะแนน ไม่คัดปลาออก)

ครีบเดี่ยวจะต้องงอกจากกึ่งกลางของลำตัว

รูปทรงและการทรงตัว

ซ้ายและขวาเสมอกัน ว่ายน้ำทรงตัวดี

ครีบอื่นๆ

ครีบคู่เสมอกัน ไม่พับ

 

หมายเหตุ ปลาริวกิ้นที่ประกวดแบ่งปลาออกได้เป็น ๒ ขนาด 

             ๑. ริวกิ้นหางกลาง มีความยาวของหาง ๓ ใน ๔ เท่าของความยาวลำตัว 

             ๒. ริวกิ้นหางยาว มีความยาวของหาง ๑ เท่า ของความยาวลำตัว 

ขณะการตัดสิน ปลานอนไม่ว่ายน้ำเคลื่อนที่ให้ทำเครื่องหมายไว้ หลังจากนั้นค่อยกลับตัดสินอีกครั้ง หากยังคงไม่ว่ายน้ำเคลื่อนที่ถือว่าตัดสิทธิ์ปลาตัวนั้น

 

ลักษณะเด่นของปลาทองพันธุ์ริวกิ้นห้าสี (Calico) 

ลักษณะ

ริวกิ้นห้าสี

หัว

หัวสั้น ปากแหลม ไม่มีวุ้น

หมายเหตุ ปลาริวกิ้นส่วนหัวอาจจะมีส่วนที่หนาขึ้นตามอายุไม่ถือว่าเป็นวุ้น

ลำตัว รูปทรง และเกล็ด

มองด้านข้างลำตัว ค่อนข้างกว้าง แต่จะกว้างน้อยกว่าริวกิ้นสีส้มขาว-แดงเล็กน้อย ส่วนท้องอ้วนกลมมองจากด้านหน้าโหนกสูงน้อยกว่าริวกิ้นสีส้มขาว-แดง เกล็ดเรียงไม่เป็นระเบียบแต่เป็นเงาสดใส

โหนกหลัง

โหนกหลังสูงเท่ากับ ส่วนโค้งของหลังและท้อง

ครีบหลัง

ครีบหลังสูง ตั้งตรง อาจเอียงหรืองอเล็กน้อย ในขณะว่ายน้ำและหยุดนิ่ง

ครีบหาง

ครีบหาง ๓ แฉก หรือ ๔ แฉก ก้านครีบหางไม่พับ ไม่บิดงอ อาจม้วนเล็กน้อย ความยาวของหางไม่ต่ำกว่า ของความยาวลำตัว และครีบหางต้องทำมุมไม่มากกว่า ๙๐ องศา กับแนวสันหลัง ซ้าย - ขวาต้องสมดุลกัน

สี

สีเข้ม มีครบห้าสี (ฟ้า แดง ดำ ขาว ส้ม) การกระจายของสีควรสมดุลทั้งสองข้าง

ครีบทวาร

ครีบคู่ หรือ ครีบเดี่ยวที่เกิดโดยธรรมชาติ

ครีบคู่อาจม้วนได้ เล็กน้อย (ครีบคู่ที่กางไม่เท่ากันใช้วิธีตัดคะแนน ไม่คัดปลาออก) ครีบเดี่ยวจะต้องงอกจากกึ่งกลางของลำตัว

รูปทรงและการทรงตัว

ซ้ายและขวาเสมอกัน ว่ายน้ำทรงตัวดี

ครีบอื่นๆ

ครีบคู่เสมอกัน ไม่พับและไม่บิดงอ

 

คะแนนสำหรับปลาทองพันธุ์ริวกิ้น 

ลักษณะ

ริวกิ้นสีส้มและขาว-แดง

หัวและนัยน์ตา

๑๓ คะแนน

ลำตัว รูปทรงและเกล็ด

๑๓ คะแนน

โหนกหลัง

๑๖ คะแนน

ครีบหลัง

๑๓ คะแนน

ครีบหาง

๑๓ คะแนน

สี

๑๓ คะแนน

การทรงตัวและการว่ายน้ำ

๑๐ คะแนน

ครีบทวาร

๕ คะแนน

ครีบอื่นๆ

๔ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน
 

คะแนนสำหรับปลาทองพันธุ์ริวกิ้นห้าสี 

ลักษณะ

ริวกิ้นห้าสี

หัวและนัยน์ตา

๑๐ คะแนน

ลำตัว รูปทรงและเกล็ด

๑๓ คะแนน

โหนกหลัง

๑๒ คะแนน

ครีบหลัง

๑๓ คะแนน

ครีบหาง

๑๓ คะแนน

สี

๒๐ คะแนน

การทรงตัวและการว่ายน้ำ

๑๐ คะแนน

ครีบทวาร

๕ คะแนน

ครีบอื่นๆ

๔ คะแนน 

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน
 

คะแนนสำหรับปลาทองพันธุ์ตาโปน, เล่ห์ 

ลักษณะ

ตาโปนหรือเล่ห์

นัยน์ตา

๑๘ คะแนน

ลำตัว

๑๘ คะแนน

ครีบหลัง

๑๔ คะแนน

ครีบหาง

๑๘ คะแนน

สี 

๑๘ คะแนน

รูปทรงและการทรงตัว

๕ คะแนน

ครีบทวาร

๕ คะแนน

ครีบอื่นๆ

๔ คะแนน

คะแนนรวม

๑๐๐ คะแนน

 

 

 

ลักษณะเด่นของปลาทองพันธุ์เกล็ดแก้ว (Pearl scale goldfish) 

ลักษณะ

เกล็ดแก้วหน้าหนู
เกล็ดแก้วหัววุ้น

เกล็ดแก้วหัวมงกุฎ

หัว

ปากแหลม หน้า สั้น ไม่มีวุ้น มีวุ้น

มีวุ้นเป็นก้อนกลมเดี่ยว

เกล็ด

เกล็ดพองโต ขนาดสม่ำเสมอ เรียงเป็นระเบียบกระจายทั่วตัว เกล็ดพองโต เรียงไล่ ขนาดเป็นระเบียบ เกล็ดบริเวณกลางลำตัวขนาดใหญ่กว่าส่วนหัว ส่วนท้าย หลังและท้อง

เกล็ดพองโต เรียงไล่ขนาดเป็นระเบียบ เกล็ดบริเวณกลางลำตัวขนาดใหญ่กว่าส่วนหัว ส่วนท้าย หลังและท้อง

ลำตัว

มองจากด้านบนลำตัว กลมสั้น หัวท้ายแหลมท้องอูมเป่ง หลังตรง ท้องอูมเป่ง

หลังตรง ท้องอูมเป่ง

สี

มีทุกสี มีทุกสี

มีทุกสี

ครีบหลัง

ตั้งตรง ตั้งตรง

ตั้งตรง

ครีบหาง

หางยาวปานกลาง ครีบหางมี ๓ หรือ ๔ แฉก ไม่พับ หางสั้น ครีบหางมี ๓ หรือ ๔ แฉก ไม่พับ

หางสั้น ครีบหางมี ๓ หรือ ๔ แฉก ไม่พับ

รูปทรงและ การทรงตัว

ซ้ายและขวาเสมอกัน การทรงตัวดี ซ้ายและขวาเสมอกัน การทรงตัวดี

ซ้ายและขวาเสมอกัน การทรงตัวดี

ครีบอื่นๆ

ครีบคู่ยาวเสมอกัน ไม่พับ ครีบคู่ยาวเสมอกัน ไม่พับ

ครีบคู่ยาวเสมอกัน ไม่พับ

 

คะแนนสำหรับปลาทองพันธุ์เกล็ดแก้ว 

ลักษณะ

เกล็ดแก้ว

หัว

๑๘ คะแนน

เกล็ด 

๑๘ คะแนน

ลำตัว

๑๘ คะแนน

สี

๑๘ คะแนน

ครีบหลัง

๑๔ คะแนน

ครีบหาง

๕ คะแนน

รูปทรงและการทรงตัว

๕ คะแนน

ครีบอื่นๆ

๔ คะแนน

คะแนนรวม

๑๐๐ คะแนน

Additional information