ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำในแปลงเพาะพันธุ์ และการน้ำไปชำใต้น้ำเพื่อปรับสภาพ ก่อนนำไปประดับตู้ปลามีความสำคัญมาก เพราะการที่จะได้พรรณไม้ที่เติบโตแข็งแรงทนทาน มีรูปร่างลักษณะและสีสันสวยงามจะต้องมีวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมกับชนิดของพรรณไม้น้ำนั้นๆ และมีการเพิ่มปัจจัยที่เหมะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำนั้นๆ และมีการเพิ่มปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำ เช่น ปุ๋ย คาร์บอนไดออกไซค์ และแสงสว่าง เป็นต้น

พรรณไม้น้ำที่มีการเพาะขยายพันธุ์เพื่อใช้ประดับตู้ปลาและจัดสวนน้ำมีมากกว่า ๒๕๐ ชนิด พรรณไม้น้ำที่นิยมส่วนใหญ่มักมีถิ่นกำเนิดในประเทศเขตร้อน เช่น ประเทศในเขตทวีปแอฟฟริกา ทวีปอเมริกาใต้ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อน ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดพรรณไม้น้ำสวยงามหลายชนิด อีกทั้งภูมิประเทศของไทยมีความเหมาะสมสำหรับการขยายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำหลายชนิด ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ำ เพื่อผลิตพรรณไม้น้ำจำหน่ายในประเทศและส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ การผลิตพรรณไม้น้ำมีทั้งแบบดั้งเดิม คือ ปลูกในที่โล่งและแบบพัฒนาในโรงเรือนปิด มีการนำเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ของพืชบกมาใช้ เช่น วีธีการปลูกแบบไร้ดิน และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปราศจากโรคและได้ปริมาณมากในระยะเวลาที่รวดเร็ว

พรรณไม้น้ำของไทย ส่วนใหญ่มีการเจริญเติบโตเร็ว ขยายพันธุ์ง่าย ดังนั้นในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะวิธีการขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำในแปลงเพาะพันธุ์ และการปลูกใต้น้ำ ซึ่งเป็นวิธีการใช้ในการขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ของพรรณไม้น้ำของไทย

 

การขยายพันธุ์ในแปลงเพาะพันธุ์

เป็นวิธีการขยายพันธุ์สำหรับพรรณไม้น้ำประเภทครึ่งบกครึ่งน้ำและประเภทชายน้ำ ที่ในธรรมชาติจะเจริญเติบโตได้ดีในลุ่มน้ำขังหรือที่ชื้นแฉะ และสามารถปรับตัวอยู่ใต้น้ำได้เมื่อมีน้ำท่วมขัง

  • ขั้นตอนการปลูกมีดังนี้

๑.การเตรียมแปลงเพาะพันธุ์ ใช้แปลงดินหรือบ่อซีเมนต์ ด้านบนคลุมด้วยตาข่ายพรางแสง ๔๐-๖๐ % อาจติดตั้งระบบน้ำหยดหรือใช้ระบบสเปรย์น้ำเป็นเวลา ปูพื้นด้วยวัสดุปลูกประเภทดินร่วนปนดินเหนียว ผสมปุ๋ยคอกในอัตรา ๐.๕-๑ กิโลกรัม/ตารางเมตร หรือใช้วัสดุปลูกเป็นกรวดแม่น้ำขนาด ๒-๓ มิลลิลิตร จากนั้นเติมน้ำให้ชุ่มแล้วคราดดินหรือกรวดเรียบ

๒.การปลูกพรรณไม้น้ำ นำพรรณไม้น้ำที่ได้จาธรรมชาติหรือจากแปลงพันธุ์ โดยการตัดยอดแล้วเด็ดใบข้อที่ ๑-๒ ออก เพื่อให้เกิดรากใหม่ขึ้นที่ข้อ หรือ บางชนิดอาจจะใช้การตัดลำต้นมาปักชำ จากนั้นไปปลูกบนวัสดุปลูก ซึ่งการปลูกพรรณไม้น้ำควรทำในช่วงเย็นเพื่อไม่ให้พรรณไม้น้ำสูญเสียน้ำมาก และระยะแรกควรรดน้ำหรือสเปรย์น้ำวันละหลายครั้ง

๓.การดูแลรักษา หลังจากพรรณไม้น้ำตั้งตัวได้แล้วควรใช้ปุ๋ยเคมี NPK ชนิดละลายน้ำ คือสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ เพื่อเร่งอัตตราการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของลำต้น สลับกับสูตร ๓๐-๒๐-๑๐ หรือ ๒๕-๕-๕ เพื่อบำรุงส่วนใบ โดยใส่ปุ๋ยในอัตตราส่วน ๑๐-๒๕ กรัม : น้ำ ๒๐ ลิตร แล้วฉีดพ่นให้ทั่วสัปดาห์ละครั้ง

 

การขยายพันธุ์แบบใต้น้ำ

เป็นวิธีการขยายพันธุ์สำหรับพรรณไม้ประเภทใต้น้ำ เช่น สาหร่ายเทป สันตะวาใบข้าว เป็นต้น ซึ่งมีการปลูกดังนี้

๑.เตรียมบ่อเพาะพันธุ์ ใช้บ่อดินหรือบ่อซีเมนต์ ด้านบนคลุมด้วยตาข่ายพรางแสง ๔๐-๖๐ % ปูพื้นด้วยวัสดุปลูกประเภทกรวดแม่น้ำขนาด ๒-๓ มิลลิลิตร เติมน้ำให้ระดับน้ำสูงประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยสูตร ๓๐-๒๐-๑๐ หรือ ๒๕-๕-๕ ในอัตตราส่วน ๕-๑๕ กรัม/๑๐๐๐ ลิตร

๒. การปลูกพรรณไม้น้ำ นำต้นพรรณไม้น้ำที่ได้จากธรรมชาติหรือจากแปลงพ่อแม่พันธุ์ โดยการตัดลำต้นแล้วนำไปปลูกบนวัสดุปลูก โดยเว้นระยะห่างพอสมควร

๓. การดูแลรักษา หลังจากปลูกพรรณไม้น้ำ ควรถ่ายน้ำประมาณ ๓๐-๕๐% ของบ่อ ทุก ๑-๒ สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยเคมี NPK สูตร ๓๐-๒๐-๑๐ หรือ ๒๕-๕-๕ ในอัตราส่วน ๕-๑๕ กรัม/น้ำ ๑,๐๐๐ ลิตร โดยละลายปุ๋ยในถังน้ำก่อนแล้วจึงใส่ลงใปในบ่อ การใส่ปุ๋ยควรใส่หลังจากถ่ายน้ำแล้ว ๒-๓ วัน

Additional information