ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

การเลี้ยงปลาแรด

         ปลาแรดมีอวัยวะช่วยในการหายใจ ทำให้สามารถอยู่ในน้ำที่มีปริมาณออกซิเจนน้อยและทนทานต่อโรคได้ดีทนอุณหภูมิต่ำถึง ๑๕ องศาเซลเซียส เจริญเติบโตได้ดีในน้ำจืดและน้ำกร่อย นอกจากนี้ปลาแรดยังเป็นยังเป็นปลาที่กินอาหารได้ง่าย จึงได้รับความสนใจจากประชาชนที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพ สถานที่ที่ใช้เลี้ยงปลาแรดมี ๒ ลักษณะ คือ เลี้ยงในบ่อดินและเลี้ยงในกระชัง

         ๑.การเลี้ยงปลาแรดในบ่อดิน บ่อที่ใช้เลี้ยงปลาแรด ควรเตรียมบ่อโดยการระบายน้ำออกจากบ่อให้หมด ตากบ่อให้แห้งเป็นเวลา ๓-๗ วัน จากนั้นหว่านปูนขาว ๖๐-๑๒๐ กิโลกรัม/ไร่ เพื่อฆ่าเชื้อโรคและกำจัดปลาที่ไม่ต้องการใส่ปุ๋ยคอกประมาณ ๒๐๐-๕๐๐ กิโลกรัม/ไร่แล้วแต่พื้นที่หรือลักษณะของดิน ใช้วิธีทยอยใส่โดยให้สังเกตจากสีน้ำในบ่อถ้าสีน้ำจางลงให้ใส่ปุ๋ยเสริมลงเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม

- การเติมน้ำเข้าบ่อ ควรมีการกรองน้ำด้วยตะแกรงตาถี่เพื่อป้องกันปลาชนิดอื่นหรือศัตรูไม่ให้เข้ามาแย่งอาหารและที่อยู่อาศัยรวม ทั้งเข้ามาทำร้ายลูกปลาแรดในบ่อเลี้ยง เมื่อเตรียมบ่อพร้อมแล้วจึงนำพันธุ์ปลาแรดลงบ่อเลี้ยงต่อไป

- อัตราการปล่อยเลี้ยง อัตราการปล่อยปลาแรดในบ่อเลี้ยงขึ้นอยู่กับขนาดของลูกปลา น้ำหนักปลาที่เริ่มปล่อยและขนาดของปลาที่ต้องการเก็บเกี่ยวผลผลิตหากต้องการเลี้ยงเป็นปลาใหญ่ควรปล่อยในอัตรา ๑-๓ ตัว/ตารางเมตร ใช้เวลาเลี้ยง ๑ ปี จะได้ปลาน้ำหนักประมาณ ๐.๘-๑ กิโลกรัม/ตัว ปลาแรดสามารถเลี้ยงแบบผสมผสานรวมกับปลากินพืชชนิดอื่นๆ เพื่อให้ปลาแรดกินพืชน้ำหรือวัชพืชน้ำที่ขึ้นในบ่อ และเป็นการทำความสะอาดบ่อไปด้วย หรือจะเลี้ยงร่วมกับสัตว์อื่น เช่น เป็ด ไก่ โดยกั้นรั้วเป็นคอกไว้ไม่ให้เป็ดออกมากินลูกปลาได้ ซึ่งวิธีนี้ผู้เลี้ยงจะสามารถประหยัดต้นทุนค่าอาหารปลาและเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

         ๒.การเลี้ยงปลาแรดในกระชัง ปัจจุบันการเลี้ยงปลาแรดในกระชัง กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากปลาที่ได้จากการเลี้ยงในกระชังจะมีราคาสูงกว่าปลาที่เลี้ยงในบ่อดิน ซึ่งมีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี นครสวรรค์ ปทุมธานี นครปฐม ฯลฯ

รูปแบบกระชัง สามารถแบ่งได้เป็น ๒ รูปแบบ คือ

- กระชังประจำที่ ลักษณะของกระชังแบบนี้ตัวกระชังจะผูกติดกับเสาหลักซึ่งปักไว้กับพื้นดินอย่างมั่นคง กระชังแบบนี้จะไม่สามารถลอยขึ้นลงตามระดับน้ำได้ ดังนั้นแหล่งเลี้ยงควรมีระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดแตกต่างกันไม่เกิน ๕๐-๖๐ เซนติเมตร

- กระชังลอยน้ำ กระชังแบบนี้เหมาะสำหรับการเลี้ยงที่มีระดับน้ำลึกตั้งแต่ ๓ เมตรขึ้นไป ตัวกระชังจะผูกแขวนอยู่กับแพหรือทุ่นลอยซึ่งลอยขึ้นลงตามระดับน้ำ แพที่ใช้มีหลายลักษณะอาทิ ใช้ไม้ไผ่ผูกเป็นแพลูกบวบและบางพื้นที่นิยมใช้ทุ่นโฟม หรือถังพลาสติกทำเป็นทุ่นพยุงแพ โดยใช้ท่อพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑-๒ นิ้ว หรือจะใช้ท่อเหล็กแป๊บน้ำก็จะเสริมความแข็งแรงได้ดีซึ่งแยกออกเป็น ๒ แบบ

* กระชังลอยแบบมีโครง กระชังแบบนี้จะมีส่วนเสริมความแข็งแรงและให้กระชังคงรูปอยู่ได้ เรียกว่า โครงกระชัง กระชังจะสามารถกางได้เต็มที่ตามลักษณะของโครงร่างกระชัง มีระบบการถ่ายเทน้ำดีกระชังไม่ลู่ไปตามกระแสน้ำโครงกระชังควรทำด้วยวัสดุแข็งแรงพอสมควร เช่น ท่อพีวีซี เหล็กแป๊บน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑-๒ นิ้ว โดยการออกแบบให้มีโครงอยู่ด้านใน หรือด้านนอกกระชังก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการใช้งาน

* กระชังลอยแบบไม่มีโครง กระชังแบบนี้ตัวกระชังอาจลู่ไปตามความแรงของกระแสน้ำได้ง่าย จึงต้องใช้วัสดุที่มีน้ำหนัก พอประมาณถ่วงตามมุมด้านล่างของกระชัง เนื้ออวนอาจกางไม่เต็มที่ เนื่องจากกระแสน้ำ การถ่ายเทหมุนเวียนของน้ำไม่ดีเท่ากระชังแบบมีโครง กระชังเลี้ยงปลาในปัจจุบันนิยมทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ขนาดที่นิยมใช้กันมากคือ ๔ x ๔ x ๒ เมตร และ ๕ x ๕ x ๒ เมตร

การติดตั้งกระชัง การติดตั้งกระชังให้มีความมั่นคงแข็งแรงนับว่ามีความสำคัญอย่างมาก สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการติดตั้งกระชัง ได้แก่ กระแสน้ำ ระดับน้ำ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือ ไม่วางกระชังขวางกระแสน้ำ ในกรณีที่เป็นกระชังลอยอาจจะใช้สมอยึดกระชังหรือแพให้คงที่อยู่ได้โดยไม่ลอยไปตามกระแสน้ำ ทั้งนี้ควรเตรียมสมอให้เหมาะสม สามารถทนแรงของกระแสน้ำได้เชือกที่ผูกยึดแพหรือทุ่นลอยกับสมอควรมีความเหมาะสมกับ ระดับความลึกเมื่อน้ำขึ้นสูงสุด ในการติดตั้งกระชังหลายๆ ลูกติดต่อกัน ระยะของการวางกระชังในแต่ละลูกควรมีระยะที่ห่างกันพอสมควรเพื่อให้น้ำมีการหมุนเวียนถ่ายเทได้สะดวก แหล่งน้ำที่มีความเหมาะสมในการเลี้ยงปลาควรห่างไกลจากแหล่งระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งน้ำ นั้นไม่ควรมีปัญหาการเกิดโรคระบาดปลา

ข้อจำกัดของการเลี้ยงปลาในกระชัง

๑. สภาพแวดล้อมในบริเวณที่ตั้งกระชังต้องเหมาะสมกับการเลี้ยงปลา เช่น น้ำมีคุณภาพดี มีปริมาณออกซิเจนพอเพียง กระแสน้ำไหล ในอัตราที่พอเหมาะ และไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคปลาตลอดระยะเวลาที่เลี้ยง

๒. สถานที่ตั้งกระชังควรอยู่ในบริเวณที่กำบังลมหรือคลื่นแรง ในกรณีที่เกิดพายุหรือน้ำท่วมโดยเฉียบพลัน

๓. ปลาที่ปล่อยเลี้ยงควรมีขนาดใหญ่กว่าขนาดตาหรือช่องกระชัง หากปลามีขนาดเล็กหรือเท่ากับตากระชัง ปลาอาจหนีออกจากกระชังได้ หรือถ้าไม่ลอดก็อาจเข้าไปติดตายอยู่ในระหว่างช่องตากระชังซึ่งเป็นความเสียหายอย่างหนึ่ง

๔. ปลาที่เลี้ยงควรมีลักษณะรวมกินอาหารพร้อมๆ กันในทันทีที่ให้อาหารเพื่อให้ปลากินอาหารให้มากที่สุดก่อนที่อาหารจะถูกกระแส น้ำพัดพาออกไปนอกกระชัง

๕. ในกรณีที่แหล่งน้ำเลี้ยงผิดปกติ เช่น เกิดสารพิษ และน้ำมีปริมาณมากหรือน้อยในทันที ซึ่งอาจจะเกิดปัญหากับปลาที่เลี้ยงในกระชัง หากประสบปัญหาดังกล่าวควรรีบขนย้ายปลาไปเลี้ยงที่อื่น เพราะฉะนั้นการเลือกทำเลที่ตั้งกระชังจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเพื่อลดปัญหาอื่นๆที่จะตามมา

อัตราการปล่อยปลา อัตราการปล่อยปลาแรดลงเลี้ยงในกระชังจะสามารถปล่อยในปริมาณที่หนาแน่นกว่าในบ่อดิน เนื่องจากการเลี้ยงปลาในกระชังจะมีการถ่ายเทของน้ำและอากาศที่ดีกว่า จึงสามารถปล่อยลงเลี้ยงได้ในอัตรา ๓๐-๕๐ ตัว/ตารางเมตร โดยให้อาหารวันละ ๒ ครั้ง(เช้า-เย็น) ด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปและมีการเสริมด้วยพืชผักต่างๆ ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ ๗-๘ เดือน จะได้ปลาน้ำหนัก ๐.๗-๑ กิโลกรัม/ตัว ซึ่งเป็นขนาดปลาที่ตลาดต้องการ

อาหาร

         ปลาแรดเป็นปลาที่กินอาหารผิวน้ำโดยกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร เมื่อยังมีขนาดเล็กชอบกินพวกสัตว์เล็กๆ แพลงก์ตอน ลูกน้ำ ปลวก ลูก กบ เขียด ตัวหนอน ไรแดง ส่วนปลาที่มีขนาดโตเต็มวัยชอบกินอาหารจำพวกพืชผัก เช่น ผักบุ้ง แหน จอก ผักกระเฉด ใบมันเทศ ใบผักกาด ส่วนอ่อนของผัก ตบชวา ใบข้าวโพด หญ้าอ่อน สาหร่าย รวมทั้งกล้วยน้ำว้าสุก มะละกอสุก นอกจากนี้ยังสามารถให้อาหารประเภทรำต้ม ข้าวสุก เศษอาหาร กากมะพร้าวเป็นครั้งคราว ก็ให้ผลการเจริญเติบโตดีเช่นกัน และเป็นการประหยัดต้นทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเหมาะสำหรับการขุนพ่อแม่ปลาในช่วงวางไข่และผสมพันธุ์ ปลาจะ ให้ไข่บ่อยและมีจำนวนไข่มากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้อาจเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับปลากินประมาณ ๓-๕ เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักปลา โดยมีระดับโปรตีนอย่างน้อย ๒๕% หรือใช้สูตรอาหารที่ทำขึ้นเอง โดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น 

ตารางสูตรอาหารจากมันสำปะหลังสำหรับปลากินพืช

วัตถุดิบ (กก.)

ปลาใหญ่กระชัง

ปลาใหญ่บ่อดิน
สูตร ๑

ปลาใหญ่บ่อดิน
สูตร ๒

หัวมันสำปะหลังแห้ง/ปลายข้าวหัก

๒๓

๓๕

๒๒

กากมะพร้าวคั้น

0

0

30

รำละเอียด

20

15

0

กากถั่วเหลือง

25

25

25

ปลาป่น

25

20

20

ใบกระถิน

0

0

0

น้ำมัน

4

2

0

ไดแคลเซียมฟอสเฟต

1

1

1

ฟรีมิกซ์

2

2

2

รวม 100 100 100
โปรตีน 27.5 24.5 26
พลังงาน 2700 2500 2500
ต้นทุน 10.65 9.36 8.5

Additional information